Tags

, , , , , , , ,

Last week I attended a conference of priests, deacons and our bishop +Ragnar together with ten other aspiring ministers. We were interviewed and did some writings and such. Today I met with +Ragnar and was welcomed as a Prästkandidat, in other words an official candidate for ordination inte the clergy of the Church of Sweden.

I am extremely happy but I feel very undeserving the great honour of serving our dear Lord in this way.

So I pray: Lord, I promise to do more than I think is my best, but that’s not much so it’s up to You to do the rest.

Du som ville mitt liv
och har skapat mig efter din vilja
allt i mig känner du och omsluter med ömhet.
det svaga, likaväl som det starka
det sjuka likaväl som det friska

Därför överlämnar jag mig åt dig
utan fruktan och förbehåll.
Fyll mig med ditt goda,
så att jag blir till välsignelse
Jag prisar din vishet,
du som tar till dig det svaga och skadade
och lägger din skatt i bräckliga lerkärl.

The day I am ordained, (OH, HAPPY DAY!! I have never longed for any day as much) which will be in january 2017 if God wishes it, our Lord Jesus hasn’t returned on the clouds yet, and all goes well, the following will be read. I have it framed on the wall as a reminder and I will frame the above prayer to, and post it next to the Prayer of St. Francis by my altar.

Kyrkan är Guds folk, Kristi kropp, ett tempel av levande stenar, där Kristus är hörnstenen. I detta Guds folk, där vi alla genom dopet är kallade att föra ut evangelium i hela världen, har prästen ett särskilt uppdrag.

En präst skall predika Guds ord och förvalta sakramenten, leda församlingens bön och tillbedjan i gudstjänsten, undervisa och utöva själavård och så vara en herde för Guds hjord. En präst skall i sitt ämbete leva som Kristi tjänare, öppen för människors behov och i sitt sinne vara vänd till Gud och hela skapelsen. Med trohet och klokhet skall prästen ge Guds folk vad det behöver för att renas och mogna i tron, så att Guds kärlek blir synlig i världen.

Åt er skall nu anförtros uppdraget att vara präst. Möt era medmänniskor med varsamhet och aktning.
Sök Guds viljas väg tillsammans med dem och sträva efter att låta tro, lära och liv bli ett.
Biskop: Vill ni i Guds den treeniges namn åtaga er uppdraget att vara präst och utöva detta så, att Gud
blir ärad, kyrkan uppbyggd och Guds vilja förverkligad i världen?
Kandidater: Ja.
B Vill ni stå fasta i kyrkans tro, rent och klart förkunna Guds ord, så som det är oss givet i den
heliga Skrift och så som det är omvittnat i vår kyrkas bekännelse, och rätt förvalta
sakramenten?
K Ja.
B Vill ni i er tjänst följa vår kyrkas ordning, iaktta den tystnadsplikt som åvilar en präst och
förverkliga er kallelse med Kristus som förebild?
K Ja.
B Vill ni leva så bland människor, att ni blir vittnen om Guds kärlek och om försoningens
hemlighet?
K Ja.

Advertisements